Podstawowe informacje

 1. Posiłki wydawane są:

– na stołówce szkolnej podczas trzech przerw lekcyjnych w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • przerwa śniadaniowa – 9:40,
 • przerwa obiadowa I – 11:35,
 • przerwa obiadowa II – 12:35.

– na stołówce przedszkolnej w porządku godzinowym:

 • śniadanie – 8:30,
 • I posiłek – 11:00,
 • II posiłek – 12:30.
 1. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej i przedszkolnej określa dyrektor zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym zespół w formie zarządzenia.
 2. Opłaty za posiłki w danym miesiącu można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy zespołu.
 3. Wpłat za posiłki należy dokonywać „z góry”, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc, którego opłata dotyczy.
 4. Wpłat nie należy łączyć pomiędzy uczniami/wychowankami/nauczycielami/ pracownikami.
 5. Kwota wpłaty na konto musi być zgodna z kwotą wskazaną przez zespół.
 6. Wpłaty za posiłki należy dokonywać na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskie 29 9656 0008 0007 1169 2000 0001.

 1. Dokonując wpłaty, w treści przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia/nauczyciela/pracownika, klasę

wzór: Jan Kowalski, klasa I.

 1. Nazwa odbiorcy: Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie, Dychów 39, 66-627 Bobrowice.
 2. Rodzic/nauczyciel/pracownik odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu.
 3. Dokonując wpłat, nie pomniejsza się ich o nieobecności, które dopiero mają nastąpić.
 4. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie, najpóźniej do godziny 14:00 w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność u intendenta lub w sekretariacie szkoły. Przy zgłaszaniu nieobecności należy podać imię i nazwisko ucznia/wychowanka/nauczyciela/pracownika, klasę/nazwę grupy i datę nieobecności.
 5. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności, pieniądze za posiłek nie będą zwracane.
 6. Intendent może odmówić zapisu lub wypisać z listy korzystających z posiłków uczniów, którzy w rażący sposób łamią zasady kulturalnego zachowania lub nieterminowo uiszczają opłaty.
 7. Osoby rezygnujące z posiłków zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia tego faktu intendentowi. Rezygnacja z posiłków następuje najpóźniej od pierwszego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji.